مــا زنــده به آنیـم که آرام نگیریم

موجیم و آسودگی ما عدم ماست


موج چهارم