ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست

موج چهرام